Tomtgran skildnaden

Öka värdetillväxten på din skog.

Ungskogsröjning som gör i rätt tid är den enskilt viktigaste åtgärden du som skogsägare gör under skogens omloppstid.  Ungskogsröjningen glesar ur beståndet och lämnar kvar huvudstammar som har förutsättning att utvecklas till kvalitativt timmer.

Det är även i röjningen ni har störst möjlighet att påverka naturhänsynen, ett oröjt område längs bäcken eller myrhålet har större chans att överleva både gallringar och slutavverkning.

Kostnaden för röjningen får du som skogsägare i regel igen redan i 1:a gallringen eftersom den enskilda tillväxten blir betydligt högre och medeldiametern större jämfört med oröjda bestånd.
Ju längre du skjuter upp röjningen desto mer tidskrävande och kostsam blir den.

Jag utför alla typer av röjningar från plantröjning till för röjning före slutavverkning.
Rensning av rågångar samt motormanuell huggning i områden där ni inte kan/vill använda stora maskiner, t.ex. kulturmiljöer, branter och blockterräng.